INTEGRITETSPOLICY


 Denna Integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 1 maj 2021 för befintliga användare. Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.

§ 1. Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Zondell, org. nr 890329-8506, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Via vår webbplats bearbetas känsliga uppgifter eller personuppgifter. Zondell anser att det är mycket viktigt att hantera personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. Personuppgifterna bearbetas och skyddas därför omsorgsfullt av oss. Under vår bearbetning följer vi de krav som Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation)ställer.

Detta innebär bland annat att:

 • vi tydligt anger med vilka syften vi bearbetar personuppgifter. Det gör vi genom denna integritetspolicy.

 • Vi begränsar vår insamling av personuppgifter till att endast omfatta de personuppgifter som krävs av legitima skäl.

 • vi först frågar om ett uttryckligt tillstånd att bearbeta dina personuppgifter i de fall då ditt tillstånd krävs.

 • Vi vidtar passande skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

 • vi respekterar din rättighet att på din begäran få insyn i dina personuppgifter, och att du har rätt att korrigera eller radera dem.

Integritetspolicyn gäller då Zondell tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, och övrig kontakt med Zondell, såsom besök på webbplats. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är ansvarigt för bearbetningen av uppgifterna. I denna integritetspolicy berättar vi vilka personuppgifter vi samlar in och använder samt med vilket syfte vi gör detta. Vi råder dig att läsa igenom denna noga. Denna integritetspolicy ändrades senast den 1/5 2021

§ 2. Personuppgiftsansvarig

Zondell är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.
§ 3. Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

När du använder dig av vår webbplats får vi vissa uppgifter av dig. Detta kan vara personuppgifter. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder oss av följande uppgifter för de syften som nämns i denna integritetspolicy:

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail

 • Födelsedatum, personnummer, kön

 • Betalningsuppgifter, orderhistorik

 • Kundnummer, inloggningsuppgifter

 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation

§ 4. Därför behandlar vi uppgifter om dig

4.1Registrering

För att få tillgång till vissa delar av vår webbutik måste du först registrera dig. Efter registreringen sparar vi de personuppgifter du har uppgivit via det användarnamn som du har valt. Vi bevarar dessa uppgifter så att du slipper fylla i dem på nytt varje gång och så att vi kan kontakta dig inom ramen för verkställandet av avtalet. Vi kommer inte att tillhandahålla de uppgifter som kopplats till ditt användarnamn till utomstående parter, om det inte är nödvändigt för att kunna verkställa det avtal som du har slutit med oss eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Om vi misstänker bedrägeri eller missbruk av vår webbutik så kan vi lämna över personuppgifter till de behöriga myndigheterna.

4.2 Behandling av beställningar

Om du beställer något hos oss så använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna behandla beställningen. Om det är nödvändigt för att beställningen ska kunna behandlas på ett bra sätt så kan det också hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till utomstående parter. Du kan läsa mer om detta i denna integritetspolicy.

4.3 Kontaktformulär och nyhetsbrev

Via vår webbutik erbjuder vi en möjlighet att ställa frågor till oss via ett kontaktformulär. I det ber vi dig att fylla i olika uppgifter så att vi kan behandla din fråga. Du väljer själv vilka uppgifter du tillhandahåller på detta sätt. De uppgifter du skickar oss bevaras så länge det på grund av det du fyllt i på formuläret eller innehållet i ditt mail behövs för att kunna besvara och behandla frågan till fullo. Vi har ett nyhetsbrev för att kunna informera intresserade personer om våra produkter och/eller tjänster.

§5. Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Zondell baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs här nedan.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund så som att genomföra köp och ha tillgång till orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter som ditt inköp.

 • I vissa fall har Zondell en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller t.ex. för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 • Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster baserar sig antingen på avtal, samtycke eller intresseavvägning. Vi behandlar ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med oss samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter eller utför profileringar. Du kan när du vill avregistrera dig från fortsatta nyhetsbrev/erbjudanden genom att kontakt oss.

Ändamål

Rättslig grund

Personuppgifter

För att administrera och leverera beställningar och för att kunna ge support

 • Fullföljande av avtal om köp (Köpvillkor)

 • Namn, adress, faktureringsadress, telefonnummer, e-mail

 • Födelsedatum, personummer, kön

 • Betalningsuppgifter, orderhistorik

 • Kundnummer, inloggningsinformation

 • Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

 • Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-mail

 • IP-adress, enhetsinformation, inloggningsinformation

För att marknadsföra varor och tjänster genom e-mail, telefon och post

 • Avtal

 • Samtycke

 • Intresseavvägning

 • Namn, adress, kön, e-mail, telefonnummer, födelsedatum

 • Geografisk information

 • IP-adress, enhetsinformation

 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev

§ 6.Publikation

Vi publicerar inte dina kunduppgifter.

§ 7.Annonser

I vår webbutik visas annonser.

§ 8.Utlämnande till utomstående part

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra partner. Dessa partner engageras vid verkställandet av avtalet.

§ 9.Cookies

På vår webbplats används så kallade cookies. Även utomstående parter som vi anlitar placerar ut cookies. När du besöker vår webbplats för första gången visas ett meddelande där vi förklarar varför vi använder oss av cookies. Om du fortsätter att använda dig av vår webbplats så tolkar vi det som att du tillåter användningen av cookies. Det står dig fritt att koppla bort användningen av cookies via din webbläsare. Var i så fall medveten om att det skulle kunna innebära att vår webbplats då inte längre fungerar optimalt. Med de utomstående parter som placerar ut cookies har vi träffat avtal om användningen av cookies och applikationer. Trots detta har vi ingen fullständig kontroll över vad de som erbjuder dessa applikationer själva gör med sina cookies när de avläser dessa. För mer information om dessa applikationer och om hur de använder cookies, se dessa parters integritetspolicies (OBS! Dessa kan komma att ändras regelbundet).

§ 10.Så länge sparar vi uppgifter om dig

De personuppgifter som beskrevs ovan sparas så länge de behövs för att kunna behandla dina beställningar, inklusive garantin. Därefter sparar vi uppgifterna i maximalt ett år för de statistiska ändamål som beskrivs. Uppgifterna raderas sedan, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att bevara dem längre (som till exempel det svenska skatteverkets krav på att betalningsuppgifter ska sparas under sju år).

§ 11.Utomstående parters webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för utomstående parters webbplatser, som är kopplade till vår webbutik via länkar. Vi kan inte garantera att dessa utomstående hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dig av dem.

§ 12. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra saker i denna integritetspolicy. Det är en bra idé att regelbundet slå upp vår integritetspolicy, så att du känner till dessa ändringar.

§ 13. Ansvarsfriskrivning

Vi kontrollerar och uppdaterar kontinuerligt informationen på denna webbsida. Trots vår noggrannhet kan uppgifter ha hunnit ändras. Vi kan därför inte ansvara för eller garantera aktualitet, riktighet och fullständighet hos den publicerade informationen. Vi ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra webbsidor som är knutna till vår webbsida via länkar. Likaledes ansvarar vi inte för information på utomstående webbsidor som som hänvisar till dessa webbsidor via länkar.

§ 14. Dina rättigheter

14.1 Insyn i och ändring av dina uppgifter

För frågor om vår integritetspolicy eller om insyn i och ändringar av (eller radering av) dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du nedan. Du kan också skicka en begäran om att få insyn i, ändra eller radera dina uppgifter. Dessutom kan du skicka oss en begäran om att få en exportfil med de uppgifter som vi använder oss av med din tillåtelse, eller så kan du, av olika skäl, ange att du vill begränsa vår bearbetning av dina personuppgifter. För att förebygga missbruk kan vi då be dig om att legitimera dig på ett lämpligt sätt. När det handlar om insyn i personuppgifter som är kopplade till en cookie, måste du skicka med en kopia av den cookie som det gäller. Den hittar du i din webbläsares inställningar. Om uppgifterna inte stämmer kan du be oss att ändra eller radera dina uppgifter.

14.2 Myndigheten för skydd av personuppgifter

Självfallet hjälper vi dig gärna om du skulle ha några klagomål om bearbetningen av dina personuppgifter. På grundval av dataskyddslagstiftningen har du också rätt att lämna in ett klagomål till datainspektionen, gällande bearbetningen av dina personuppgifter. I sådana fall kan du själv kontakta dem https://www.datainspektionen.se/

OBS! Genom att använda denna webbplats accepterar du villkoren som anges ovan.

§ 15. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag är du välkommen att kontakta oss. Vår kontaktinformation hittar du nedan:
Zondell

info@zondell.com